Skolan


Invigning av byskolan 1995

Kåikuls byskola stod färdig i början av 1900-talet. Den innehöll en stor skolsal för B-skola samt ”Frökens bostad”, bestående av kök och kammare. En tillbyggnad gjordes senare av den s.k. ”korridoren”, en förstuga till skolsalen med ingång för skolbarnen. (Jmf.detta foto och bilden från 1924). Efter VT 1935 upphörde skolverksamheten och barnen flyttades till Vuollerims skola.
 HT 1935. Under andra världskriget fungerade skolbyggnaden som Förläggning för Luftbevakning då ett torn byggdes på skoltaket för flygspaning och inkallade luftbevakare förlades i Kåikul. Verksamheten upphörde efter krigsslutet 1945.
På 1990-talet har skolan restaurerats och invigdes som bylokal 1995.


2004 fungerar skolbyggnaden som byns samlingslokal

Skolkort